Bảng các loại

Bảng từ màu xanh hàn quốc
Đăng ngày 10-12-2012 09:30:00 PM
Bang-tu-mau-xanh-han-quoc

Bảng từ màu trắng hàn quốc
Đăng ngày 10-12-2012 09:29:27 PM
Bang-tu-mau-trang-han-quoc

Bảng kính
Đăng ngày 10-12-2012 09:28:13 PM
bang-kinh

Bảng fooc
Đăng ngày 10-12-2012 09:27:39 PM
bang-fooc