Thiết bị y tế

Xe đẩy y tế inox
Đăng ngày 10-12-2012 10:53:19 AM
xe-day-y-te-inox-XED-01I

Tủ y tế inox
Đăng ngày 10-12-2012 10:52:40 AM
tu-y-te-inox-TYT-01I

Giường y tế
Đăng ngày 10-12-2012 10:52:00 AM
Giuong-y-te-GYT02-I

Giường y tế
Đăng ngày 10-12-2012 10:51:27 AM
Giuong-y-te-GYT01I

Ghế đầu quay inox
Đăng ngày 10-12-2012 10:50:44 AM
ghe-dau-quay-i-nox-GDQ-01I

Cọc truyền y tế
Đăng ngày 10-12-2012 10:49:55 AM
coc-truyen-y-te-CT-01I

Bàn khám bệnh
Đăng ngày 10-12-2012 10:49:21 AM
ban-kam-benh-BSA-01I

Bàn khám bệnh
Đăng ngày 10-12-2012 10:48:49 AM
ban-kam-benh-BKB-02I

Bàn khám bệnh
Đăng ngày 10-12-2012 10:47:52 AM
ban-kam-benh-BKB-01I